Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Реконструкция/обновяване и оборудване на “Многопрофилна болница за активно лечение - Троян”

Проект №BG161PO001/1.1-11/2011/021
Реконструкция/обновяване и оборудване на “Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД, град Троян

Проектът включва закупуване и инсталиране на апаратура и съпътстващи СМР.

 • Период на реализация: 30.10.2013 г. - 30.04.2015 г.
 • Стойност на проекта: 1 287 035, 93 лв.

 

Информация за проект №BG161PO001/1.1-11/2011/021

Проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на “Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД, град Троян“ се осъществява в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/021 с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 година. Проектът е на стойност 1 289 272,58 лв., като съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 1 279 858,12 лв. и собствен принос на община Троян 9 414,46 лв.

Продължителността на проекта е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора 30.10.2013 г., т.е до 30.04.2015 г.

І. Дейноститe за реализаране на проекта са:

1. Екипно функциониране на проекта

За реализиране на проекта е одобрен екип за управление, в следния състав: ръководител Лена Дундева, счетоводител Стойчо Вачевски, координатор д-р Петьо Маринов и технически асистент Йорданка Костовска.

2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на Обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с националното законодателство

Във връзка с тази дейност са Разработени и проведени 6 процедури за избор на изпълнител на проектните дейности:

 • процедура за избор на изпълнител на СМР;
 • процедура за доставка на специализирано медицинско оборудване
 • Провеждане на процедура за строителен надзор
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител на авторски надзор
 • Изготвен договор за одит на проекта
 • Изготвен договор за изпълнител на дейностите по разпространение на информация, публичност и визуализация

В резултат на проведените процедури са сключени договори с избраните изпълнители.

3. Дейност Извършване на СМР

Предвижда се изпълнение на строително монтажни работи в Отделение по образна диагностика- кабинет „Компютърен томограф“; Операционна зала към Акушеро – гинекологично отделение, направа на Рампа за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение на главен вход на МБАЛ и подмяна на два асансьора.

С реализаране на СМР ще бъдат обновени помещения в две отделения на МБАЛ-Троян, направена Рампа за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение на главен вход на МБАЛ и подмяна на асансьори

4. Строителен надзор и авторски надзор

Които по време на проекта ще осигуряват качество на изпълненте СМР, съгласно действащото законодателство и нормативна уредба и изискванията на Възложителя.

5. Доставка на специализирано медицинско оборудване

Предвидена е доставка и монтаж на следната медицинска апаратура по отделения:

1.1. Отделение „Хемодиализа“;

Система за обратна осмоза 1

1.2. Отделение „Образна диагностика“;

Компютърен томограф 1

CR система (За два аналогови рентгенови апарата и мамограф) 1

1.3. Акушеро – гинекологично отделение;

Анестизиологичен апарат с монитор 1

Реанимационна маса за новородени 1

Фетален монитор 1

1.4. Отделение „Вътрешни болести“;

Мобилен многофункционален УЗ диагностичен апарат 1

Бифазен дефибрилатор за интензивен сектор 1

1.5. Отделение „Педиатрия“;

Портативен ултразвуков апарат за абдоминална ехография 1

1.6. Стерилизационна

Апарат за газова стерилизация 1

1.7. Хирургично отделение;

Видеоендоскопна система 1

Вакуум апарат за инфектирани рани 1

1.8. Отделение „Нервни болести“

Доплеров сонограф 1

В резултат на доставеното медицинско оборудване ще бъдат осигурени необходимите технологични предпоставки за оптимизиране на здравната инфраструктура, разширяване обхвата на предоставяните специализирани болнични услуги, повишаване качеството на здравните услуги, подобряване на работната среда и условията на живот.

6. Разпространение на информация и публичност

Във връзка с тази дейност е предвидено да се организират пресконференция за старт на проекта и заключителна пресконференция; Публикувана и актуализирана информацията за проекта на уеб-страницата на Общината за целия период на изпълнение на проекта; Информационна табела; информационни стикери за специализираното медицинско оборудване;

7. Одит на проекта

С приключването на проекта ще се изготви доклад за одит, удостоверяващ законосъобразността и целесъобразността на извършените по проекта разходи.

8. Дейност Отчитане на проекта

Обезпечаване на отчетността на проекта към УО – гарантиране на създаване и поддържане на проследяеми одитни пътеки и надлежно архивиране на документацията по проекта.

ІІ. В изпълнение на проведените ОП са сключени договори със следните изпълнители:

 • НАПИМС гр. София за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в рамките на Проект "Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, град Троян”
 • „Монолитстрой – Чорбаджийски Байкушев” ООД гр. Благоевград за СМР;
 • „ЕКА СТУДИО” ЕООД гр. София за авторски надзор при изпълнение на СМР;
 • „Инвестрой” ЕООД гр. Ловеч за осъществяване на Строителен надзор при изпълнение на строително монтажните работи;
 • „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД гр. София за „Доставка на специализирано медицинско оборудване”
 • „АРТ Студио БМ” ЕООД гр. Троян за Дейностите по информация и публичност;
 • „БИСИКОМ-61” ООД гр. София за Независим финансов одит при отчитане на дейностите по проекта

На 08 юли 2014 г е сключен договор за изпълнение на СМР на стойността 192 675,53 лв. с ДДС. Срокът за завършване на строителните работи е месец декември 2014 г.

На 06.08.2014 г е сключен договор за „Доставка на специализирано медицинско оборудване” на стойност 1 037 498,40 лв с ДДС. Срокът за доставка, монтаж и инсталация на медицинското оборудване е 06.12.2014 г.

Последна промяна: 15:26, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 451

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook