Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Разтивие на туристически атракции в община Троян

Проект №BG161PO001-3.1.02-0087

„Разтивие на туристически атракции в община Троян”

 

По проекта беше извършено следното:

  • ремонт на зала №1, зала №2, зала №3, зала №7, обслужваща сграда, главен вход и двор на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак, община Троян;
  • закупуване на ново оборудване;
  • промоционални дейности;
  • обучение на персонала по професията „Екскурзовод”
  • Период на реализация: 28.12.2010 г. - 28.06.2012 г.
  • Стойност на проекта: 1 394 377, 44 лв.

 

Информация за проект №BG161PO001-3.1.02-0087 „Разтивие на туристически атракции в община Троян”

През 2010 г. Община Троян подаде предварителен формуляр за кандидастване с проекта, който беше одобрен, което даде право на общината да внесе пълен формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта.

На 28.12.2010 г. между Министрество на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Троян, в качеството й на бенефициент, беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-02/2009/011 за проект №BG161PO001-3.1.02-0087 „Разтивие на туристически атракции в община Троян”.

Проектът е с бюджет 1 465 108,68 лв. в т. ч. съфинансиране от Община Троян 219 766,30 лв.

Дейностите по проекта следва да приключат в срок от 12 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, т. е. до 28.12.2011 г.

Проектът предвижда:

  • ремонт на зала №1, зала №2, зала №3, зала №7, обслужваща сграда, главен вход и двор на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак, община Троян;
  • закупуване на ново оборудване;
  • промоционални дейнсоти;
  • обучение на персонала по професията „Екскурзовод”

Одобрен е екипът за управление на проекта, определен със заповед на кмета на община Троян.

Подготвен и изпратен за одобрение от УО на ОПРР е график за провеждане на обществени поръчки.

В процес на подготовка са документациите за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-3.1.02-0087 „Разтивие на туристически атракции в община Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цалата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последна промяна: 15:01, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 406

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook