Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение

Проект № BG161PO001-1.4.06-0030
Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение

  • По проекта беше изпълнено разширяване на 210 м от речното корито с 10 до 20 м в различните профили и изграждането на 303 м крайбрежни стени, което от една страна осигури нормален отток при пълноводие и предпази прилежащата територия от заливане при високи води, а от друга страна запази 186 м речен бряг от ерозионни процеси
  • Период на реализация: 03.06.2011 г. - 03.06.2013 г.
  • Стойност на проекта: 848 949, 58 лв.

 

Информация за проект № BG161PO001-1.4.06-0030

На 03.06.2011 год. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програва „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 год.- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Троян, в качеството и на Бенефициент, беше подписан Договор №BG161PO001/1.4-06/2010/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програва „Регионално развитие”  2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” за изпълнението на проект № BG161PO001-1.4.06-0030 „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение

Проектът предвижда изграждане на първи етап на  подпорна стена на левия бряг на реката в участъка от хотел „Плаза” до въжения мост на ул.”Васил Спасов” с дължина  186 м. Общата цел на проектното предложение е „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, с което ще се подобри качеството на живот и екологичните условия в гр.Троян. С реализирането на проекта 186 м от речния бряг ще бъде предпазен от ерозионни процеси, ще бъде осигурен нормален отток при пълноводие.

По време на реализиране на проекта ще бъдат ангажирани 10 безработни лица от района, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Троян.

Бюджетът на проекта е в размер 1 002 882,89лв

 

Покана за пресконференция и първа копка

Община Троян ще реализира проект за 1 млн. лева, който предвижда  превантивни дейности срещу наводнения

Европейски проект ще укрепва коритото на река Бели Осъм

 

През настоящата 2012 год. Община Троян ще изпълни  превантивна дейност срещу наводнения на стойност около 1 млн. лева, като реализира проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013  за корекция на река Бели Осъм в централната градска част за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 002 882,89 лв., в това число съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 852 450,46 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта; съфинансиране от Държавния бюджет на Република България в размер на 100 288,29 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта, и задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Троян, в размер на 50 144,14 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта.

Проектът е със срок 18 месеца, като началото е на 03.06.2011 г., а краят – 03.12.2012 г.

След проведени процедури от Общинска администрация по Закона за обществените поръчки за изпълнители на съответните дейности са определени:

Изпълнител на строителните дейности по проекта -  „ЮНГ ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, Строителен  надзор - „ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Троян.

Авторски надзор – „Водоконсулт инженеринг” ЕООД, гр. София.

 

Уважаеми колеги, от името на ръководството на Община Троян имаме удоволствието да ви поканим на официална

 


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ПЪРВА КОПКА

за обявяване старта на строителството по проект  „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение“,

съгласно ДБФП №BG161PO001/1.4-06/2010/004

 

  • Дата на провеждане: 03.05.2012 г.
  • Място на пресконференцията: Град Троян, заседателна зала на Община Троян
  • Място на първата копка: До административната сграда на ЧЕЗ – Троян.
  • Час на провеждане: 10:30 -11:00 ч. – пресконференция

След пресконференцията участници и гости се отправят към административната сграда на ЧЕЗ – Троян, до която ще се състои Първа копка по проекта.

 

Допълнителна информация:

Настоящият проект, финансиран по ОПРР, представлява изграждане на подпорна стена по левия бряг на река Бели Осъм в централната градска част на гр.Троян в участъка на река Бели Осъм от хотел „Плаза” до въжения мост при ул. “Васил Спасов” със дължина 186.2 м.

Ще бъдат извършени следните строителни работи: почистване на речния бряг и речното корито; разрушаване на компрометираните стени и разширяване на речното корито и изграждане на нови стени; направа и монтаж на парапети.

При изграждането на стени за укрепване на речния бряг ще бъде приложена иновативна технология за поставяне на еластичен кофраж, чрез което ще се създаде реалистичен ефект на реден камък, за да се постигне привлекателен облик, кореспондиращ на заобикалящата архитектурна среда и в унисон със стените с каменна зидария на десния бряг на реката, без това да оскъпява допълнително строително-монтажните работи и при гарантиране на висока степен на защита.

 

Необходимост от проекта:

Според хидроложки доклади, ако не бъде изградена цялостна висока защитна стена, евентуалният разлив на реката ще бъде между 60 и 90 см на първите три редици от сгради в прилежащата територия. Същевременно е необходимо в същия участък да бъде разширено речното корито, което се е модифицирало през годините в резултат от отлагане на наноси. Естественото стесняване на коритото води до повишаване скоростта на течението, което от своя страна е причина за отмиването, изравянето и разрушаването на речния бряг в по-северните части на реката.

Проектът ще окаже положително влияние в следните направления: намаляване риска от замърсяване на водите на р. Бели Осъм с битови и други вредни отпадъци; предпазване от ерозия на речния бряг; гарантиране на необходимия отток на водата и осигуряване на достатъчно вода с добро качество, което да позволи необходимите условия за живот на биологичните видове по поречието на р. Бели Осъм.

От архитектурна гледна точка, проектът за укрепване и корекция на речното корито дава възможност и за пространствено решение на крайбрежната зона в указания участък, имащо за цел освен чисто инженерните функции, да обогати и допълни градското пространство, създавайки среда за рекреация и отдих в зоната на корекцията, както и давайки възможности за решение на нуждите от паркоместа в тази част на града.

Проектното решение е съобразено с общата визия на изпълнените участъци от корекцията в централната част на града.
 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Последна промяна: 15:18, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 562

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook