Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян

Проект №BG161PO001/1.4-03/2008/001

„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и срутище на „Римски път”

 

Проектът включва:

  • Укрепване на свлачището на стадиона на град Троян.
  • Укрепване на срутището на улица „Римски път” в град Троян.
  • Ограничаване разрастването и проявлението на свлачищните и срутищни процеси на територията на град Троян и създаване на предпоставки за благоустрояване на компрометираните градски зони
  • Период на реализация: 25.06.2009 г. - 2012 г.
  • Стойност на проекта: 782 988,20 лв.

 

Информация за проект №BG161PO001/1.4-03/2008/001

Община Троян завърши строителните дейности по укрепване свлачището на стадиона и срутището на Римския път

Свлачището е укрепено по нова модерна система, прилагана в Европа през последните 5 години

Троян, 20.12.2010 г. Община Троян обяви завършване на строителните дейности по изпълнението на Проект Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и срутище на „Римски път“. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Регионално развитие” от Европейския фонд за регионално развитие и стартира на 25.06.2009 г. с подписване на договор между МРРБ, като управляващ орган на ОПРР, и Община Троян, като бенифициент. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 985 550, 17 лв. От тях 837 717,64 лв. се отпускат от Европейкия фонд за регионално развитие, а останалите – 147 832,53 лв. от Държавния бюджет на Република България.

Строително-монтажните дейности по двата обекта стартираха на 06.04.2010 г. Укрепването на срутището трябваше да бъде изпълнено за 53 дни, а на свлачището – за 70 дни. Реализацията на проектите обаче се забави по вина на фирмата-изпълнител - „Трансстрой – Варна“ АД, заради което тя беше санкционирана, обяви на заключителна пресконференция на 16.12.2010 г. инж. Банко Банков – началник отдел “Строителство и инженерна инфраструктура“ в Община Троян и ръководител на проекта.

Обект укрепване свлачището на стадиона бе финализиран със закъснение от 27 дни и вместо на 15.06.2010 г., завърши на 12.07.2010 г. поради недобре разчетен срок на строителя за изпитване на анкерна система тип „Титан“. На обекта са изпълнени всички строително-монтажни работи (СМР) от техническата документация и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-32 от 14.09.2010 г. Обектът е разплатен на 100% от бенефициента Община Троян.

„Укрепването на свлачището бе извършено със съвременна германска анкерна система, която в България се прилага през последните 4-5 години. Това е едно съвременно техническо решение, което напоследък си пробива път в Европа. У нас тази система се прилага при изпълнението на Софийското метро, а за региона на Средна България системата се използва за втори път“, обяви инж. Богомил Белчев, проектант, представляващ „Геология и геотехника – 1” ООД – Ямбол. Инж. Белчев бе категоричен, че този метод на силово укрепване на свлачището е изключително надежден и позволява безпрепятствено продължаване на последващи дейности – изграждане на трибуни, благоустройство и т.н.

В процеса на изпълнение на СМР на обект срутище на „Римси път” се наложи коригиране на техническото решение. При разчистване на срутилата се земна скална маса около 1500 куб.м., при изкопните работи на фундамента се оказва, че те не могат да се изпълнят по начина, обявен в техническата документация заради реалната опасност за здравето на строителите. От вибрациите на строителната техника по време на изкопа се срутват скални плочи и това спира СМР с Акт 10. След представяне на ново техническо решение, одобрено от Управляващия орган на ОПРР в средата на месец август, се разрешава продължаване на СМР по новия проект. Използваната система за реконструкция на срутището дава гаранция за дълготрайното му ползване в период поне на 15-20 години. „След многократни спорове с изпълнителя по новите СМР, изпълнението им започна на 25.10.2010 г., като те трябваше да бъдат довършени на 03.12.2010 г., когато изтича договорът на общината с изпълнителя. Тоест, отново се регистрира изоставане с 12 дни, за което фирмата ще бъде санкционирана“, обяви инж. Банков. Той увери, че Община Троян е взела всички мерки за въвеждане на обекта в експлоатация – в момента работи финансовият одит, а експертите на общината се надяват до края на годината да сформират държавна приемателна комисия и най-късно първата десетдневка на януари 2001 година обектът да бъде приключен. Издадено е Разрешение за ползване на обекта №ДК-07-СЗР-07 от 19.01.2011 г. Крайният срок на сключения договор между Община Троян и МРРБ,  е 24.02.2011 г.

Създалата се ситуация с фирмата изпълнител обаче даде повод на проектанта – инж. Богомил Белчев (който представлява и „Геотехника – ABC” ООД, София), да предложи избирането на местни фирми за реализация на обекти от регионално значение. Според сега съществуващия закон всички фирми, които имат интерес към даден проект, могат да кандидатстват, независимо дали са от региона на проекта, или не. „Крайно време е да се разбере, че по-лесната реализация на обектите в страната може да се състои само чрез даване на привилегировани условия на местни фирми да участват в търговете за строителство на обектите“, категоричен бе той.

И двата обекта по оперативната програма са изключително важни за Троян. Припомняме, свлачището на стадиона в гр. Троян и срутището на т.нар. „Римски път“ в града се появиха след интензивните валежи от лятото на 2005 г.

„Римският път“ е основна улична артерия, свързваща два големи градски квартала. Непрекъснатото й авариране и невъзможността да се преминава по нея застрашаваше живеещите в района над 10 хил. души. Ремонтът спомогна допълнително за облекчаване на движението.

На стадиона пък от години нямаше реален подход към съблекалните и административната сграда. Настоящите укрепителни дейности дават възможност за продължаване на работата по пълното му възстановяване.

Изпълнението на проекта е предпоставка за благоустрояване на двата обекта  в Троян.

На 21.02.2011 г. Община Троян внесе в МРРБ, Регионален отдел „Северозападен район за планиране”, Окончателно искане за плащане по проекта, Окончателен финансов отчет и Окончателен технически доклад.

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001/1.4-03/2008/001 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и срутище на „Римски път”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цалата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последна промяна: 15:10, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 465

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook