Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.

Проект № ВG161PO001/5-03/2013/015
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.

  • В резултат от изпълнението на проекта е приет Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.
  • Период на реализация: 21.12.2013 г. - 21.06.2015 г.
  • Стойност на проекта: 168 418, 86 лв.

 

По европейски проект Община Троян изготвя интегриран план за развитие на град Троян до 2020 година

На 10.07.2014 г. на специална пресконференция в Троян, бяха представени дейностите и изпълнителите на Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“ (ДБФП: № ВG161PO001/5-03/2013/015), който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е Община Троян. Общата му стойност възлиза на 199 104,00 лв. От тях 169 238.40 лева, е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Срокът на изпълнение на проекта е до 20.03.2015 г.

Ръководителят на проекта г-н Борис Бояджиев - директор на дирекция "Общинска собственост и икономика" в Община Троян представи дейностите, които ще се реализират в рамките на проектa, а именно:

Дейност 1: „Организация, управление и избор на изпълнители по дейностите от проекта“;

Дейност 2: "Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация";

Дейност 3: "Формулиране на визия Троян 2020";

Дейност 4: "Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)"

Дейност 5: „Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР“;

Дейност 6: „Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства на територията на града“;

Дейност 7: „Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори при изработването и реализацията на ИПГВР“;

Дейност 8: „Преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС) съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконови нормативни актове и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР , когато е преценено като необходимо от компетентния орган“;

Дейност 9: „Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури"; Дейност 10: „Изготвяне бюджет на ИПГВР“;

Дейност 11: „Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка. Механизъм за управление и реализация на ИПГВР“;

Дейност 12: "Одит";

Дейност 13: "Разпространение на информация и публичност".

Непосредственият резултат от изпълнението на проекта се явява изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие.

Кметът на Общината г-жа Донка Михайлова каза, че в динамично променяща се обстановка, Община Троян започна един много интензивен процес на планиране и към настоящия момент ние имаме Общински план за развитие за периода 2014 г. – 2020 г., приет от Общинския съвет, имаме Последваща оценка на Общинския план за развитие от изминалия програмен период и започваме работа по Интегриран план за градско възстановяване и развитие, чрез който планираме развитието на град Троян до 2020 година. Надяваме се, чрез този проект да се прецизират много отворени въпроси, които са възникнали при подготовката на общинския план за развитие. Тя изрази надежда, че този процес ще помогне да се върви по-бързо по отношение на Общия устройствен план на общината и чрез него в голяма степен да се напредне в една важна задача, която си е поставило ръководството като приориетет - да работим заедно за бъдещето развитие на община Троян.

От страна на Обединение „Зелени хоризонти Троян 2020“ включващо фирмите „БИМ Консултинг“ ООД, „ВАМОС“ ООД и „СЪНИ СИТИ“ ЕООД - изпълнител на проекта - г-жа Екатерина Милиславова представи фирмите и изрази своята увереност, че всички заедно ще допринесат за успешното реализиране на проекта.

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Рагионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджетна Република България”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

Последна промяна: 14:56, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 414

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook