Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян

Проект №BG161PO001/1.1-01/2007/109

„Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединени детско заведение “Буковец” в гр. Троян”

На всички сгради, включени в проекта са извършени следните основни строително-монтажни работи: ремонт на покрив; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация; подмяна на В и К, Ел. и ОВ инсталации; вертикална планировка. В обектите ЦДГ „Незабравка”, с. Орешак, ОДЗ „Буковец”, гр. Троян, и СДГ в с. Калейца са изградени на нови котелни помещения

  • Период на реализация: 03.09.2010 г. - 20.12.2012 г.
  • Стойност на проекта: 4 467 928,26 лв.

 

Информация за проект №BG161PO001/1.1-01/2007/109

На 03.09.2010 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, и Община Троян, в качеството й на Бетефициент, беше подписан Договор №BG161PO001/1.1-01/2007/074 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” за изпълнението на проект №BG161PO001/1.1-01/2007/109 „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединени детско заведение “Буковец” в гр. Троян”.

Проектът предвижда саниране и ремонт на шест сгради от образователната инфраструктура на община Троян. Целта на проекта е да се подобрят условията за протичане на учебния процес в училищата и работата в детските градини, както и да се снижат разходите за издръжка на обществените сгради чрез прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Реализирането на проекта:

  • Ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие в целия район;
  • Ще подобри качеството на живот в района;
  • Ще повиши привлекателността на района;
  • Отчита потребностите на групите в неравностойно положение.

Бюджетът на проекта е в размер на 5 644 883,71 лв.

Одобрени са:

  • екипът за управление на проекта, който е определен със заповед на кмета на община Троян;
  • График за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

В процес на подготовка и предварителен контрол са документациите за провеждане на съответните процедури за избор на изпълнители по проекта.

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001/1.1-01/2007/109 „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединени детско заведение “Буковец” в гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цалата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последна промяна: 15:08, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 435

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook