Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за изпълнението на проект №58111-88-279 “Изпълнение на първи етап на интегиран проект за водния цикъл на гр. Троян”

На 29.12.2008 г. между Община Троян, в качеството й на Бенефициент и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Договарящ орган, беше подписан Договор №58111-С088-279 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, за проект №58111-88-279 “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”.

Проектът предвижда изпълнение на първия етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, включващ подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води на града, а именно:

 • Инженеринг на втори етап “Биологично пречистване” на Пречиствателна станция за отпадъчни води – град Троян (ПСОВ) на стойност 5 916 072,00 лв.
 • Изграждане на канализация на град Троян – част главен колектор ІV и профили: І-7, ІV-12, І-21, VІІ-2 и VІІ-8, на стойност 1 705 020,00 лв.

Пректът стартира на 29.12.2008 г., като крайния срок за неговото изпълнение беше 28.02.2011 г. Същият е удължен с четири месеца по силата на подписано между Община Троян и Министерство на околната среда и водите Допълнително споразумение №1 към договора за безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е 8 057 097,42 лв., разпределени както следва:

 • Кохезионен фонд – 6 311 738,60 лв.
 • Национално съфинансиране – 1 577 934,65 лв.
 • Община Троян – 167 424,17 лв.

В изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Троян организира и проведе необходимите процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, в резултат на които бяха избрани изпълнителите на основните дейности по проекта, а именно:

Част ПСОВ се изпълнява от Обединение „Трейс инженеринг”, гр. София, образувано от “Трейс груп холд”- АД, гр. София, “БАЙОВЪРКС Технология на производствения процес ГмбХ Ферфаренстехник” (Bioworks Verfahrenstechnik GmbH), Германия, “Хидрострой”- АД, гр. Троян, и “Идеал Пайп”- ЕООД, гр. Трън.

Изпълнител на част канализация е Сдружение „В и К Троян 2009”, гр. София, в състава на което влизат „Пътностроителна техника”- ЕАД, гр. София, и „Пътстрой”- ЕАД, гр. Ловеч.

Строителният надзор се осъществява от Сдружение „ПК 2000 – Аква”, гр. София, в състава на което са “Пътконсулт 2000”- ЕООД, гр. София, и “Акваинс”- ЕООД, гр. София.

Публичността на проекта се осигурява от „Арт Студио БМ”- ЕООД, гр. Троян.

Предстои да бъде избран изпълнителя на дейност одит на проекта.

Организацията и управлението на проекта се осъществява от екип, определен със заповед на кмета на община Троян.

Пректът е в напреднал етап на реализация, като към настоящия момент неговото изпълнение е следното:

Изпълнението на част канализация приключи на 28.11.2009 г.

В резултат на извършеното строителство са изградени и реконструирани:

 • Главен колектор ІV (ОТ674-ОТ233) по ул. „Христо Ботев”, гр. Троян – 110,60 метра;
 • Главен колектор ІV от ОТ12/711/ до РШ №10 – 289,91 метра;
 • Профили VІІ-2 и VІІ-8 по ул. „Симеон Велики”, гр. Троян - 365 метра;
 • Профил ІV-21 по ул. „34-ти Троянски полк”, гр. Троян – 163,30 метра;
 • Профил І-7 по ул. „Христо Ботев”, гр. Троян – 185,24 метра;
 • Профил ІV-12 по ул. „Симеон Велики”, гр. Троян – 212,55 метра.

Изпълнението на инженеринг на втори етап “Биологично пречистване” на Пречиствателна станция за отпадъчни води – град Троян (ПСОВ) е около 85%. Строителството следваше да приключи на 19.04.2010 г., но поради наложили се временни спирания на строителството, срокът на същото се узължава.

Строителеният надзор върху посочените по-горе обекти се осъществява ежедневно. Същият включва, изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за ПСОВ – биологично стъпало и оценка на съответствието на част конструктивна, съставяне на технически паспорт за обектите.

За осигуряване на информация и публичност на проекта, до настоящия момент е изпълнено следното:

 • Изработен е и монтиран на северния вход на град Троян билборд, който лесно може да се забележи от обществото;
 • Организирана беше и проведена на 30.07.2009 г. първата конференция по проекта. Във връзка с нея беше изработен 1 бр. банер;
 • Изработени са 100 бр. брошури и 20 бр. плакати за проекта.

На интернет страницата на Община Троян се поддържа раздел Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който предоставя информация за хода на изпълнение, както на настоящия проект, така и за останалите два проекта изпълнявани по програмата от Общината.

В хода на изпълнение на проекта Община Троян полага необходимите усилия да бъде коректен бенефициент на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и партньор на Министерство на околната среда и водите в реализирането на важни екологични проекти, съфинансирани от Европейските фондове.

Последна промяна: 15:58, 6 Ноември 2020
Разглеждания: 378

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook