Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за изпълнението на проект №58-131-14-14 “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян”

На 29.12.2008 г. между Община Троян, в качеството й на Бенефициент и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Договарящ орган, е подписан Договор №58-131-С014 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, за проект №58-131-14-14 “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян”.

Проектът включва изготвяне на инвестиционни проекти за: реконструкция на водопроводната мрежа; изграждане на канализационната мрежа на с. Орешак; предпроектно проучване за начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните води (отвеждане на отпъдъчните води до ПСОВ – Троян или изграждане на Пречиставателна станция за отпъдачни води в с. Орешак) и изготвяне на съответната техническа документация.

Дейностите, които са включени в проекта са пряко свързани  с подготовката  на посочените инвестиционни проекти, а именно:

 • подготовка на документация за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на проекта;
 • проектиране на работни проекти;
 • дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
 • изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ за разходите и ползите, съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти;
 • дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда;
 • дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите;
 • подготовка на документация  за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещите инвестиционни проекти;
 • одит на проекта;
 • дейности, свързани с мерките за информация и публичност на проекта, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз.

Пректът стартира на 29.12.2008 г., като крайния срок за неговото изпълнение беше 29.06.2010 г. Последният е удължен с шест месеца по силата на подписано между Община Троян и Министерство на околната среда и водите Допълнително споразумение №1 към договора за безвъзмездна финансова помощ.

Приет е актуализиран бюджет на проекта в размер на 1 845 264,00 лв., разпределени както следва:

 • Кохезионен фонд – 1 476 211,20 лв.
 • Национално съфинансиране – 369 052,80 лв.

В изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Троян организира и проведе необходимите процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, в резултат на които бяха избрани изпълнителите на основните дейности по проекта, а именно:

Подготовката на интегриран инвестиционен проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян за подобряване на инженерната В и К инфраструктура на с. Орешак и пречистване на отпадъчните води (отвеждане до ПСОВ гр. Троян или изграждане на нова пречиствателна станция в селото), в съответствие с българското законодателство и норми на проектиране, заедно с всички съпътстващи документи, необходими за кандидастване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, включително документация за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител/и на инвестиционните мерки за водоснабдителната и канализационната мрежа на с. Орешак, съвместявайки договорните условия на FIDIC, е възложена на ГД „Аква БГ Орешак”, гр. София, в състава на което влизат “Сиат”- ЕООД, гр. София, “Водоканалпроект – чисти води”- ООД, гр. София, Нирас А/С, Дания, и “Нирас България”- ЕООД, гр. София.

Изпълнител на услугата за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация на “Интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян” е „Комплект консулт”- ООД, гр. София.
Публичността на проекта се осигурява от „Арт Студио БМ”- ЕООД, гр. Троян.
Предстои да бъде избран изпълнителя на дейност одит на проекта.
Организацията и управлението на проекта се осъществява от екип, определен със заповед на кмета на община Троян.

Пректът е в напреднал етап на реализация, като към настоящия момент неговото изпълнение е следното:

 • Изготвено е прединвестиционно проучване на обект „Интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян”. Изготвеното прединвестиционно проучване е разгледано на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и с решение №7 от протокол №16/26.08.2009 г. е приет вариант първи: отпадачните води на с. Орешак, посредством Главен събирател А, да се отвеждат до Пречиствателна станция за отпадъчни води – Троян;
 • Изготвени са съответните работни проекти;
 • Изготвен е финансово-икономически анализ, включително анализ разходи – ползи;
 • Подготвен е формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект „Изпълнение на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян”, който ще бъде подаден при получаване на покана от Министерство на околната среда и водите;
 • Подготвена е документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян”, която ще бъде обявена при получаване на финансиране на посочения проект.

За осигуряване на информация и публичност на проекта са реализирани следните дейности:

 • Публикувана беше първата статия, от предвидените по проекта три статии, която информира обществеността за стартирането на проекта, основните дейности по него, целите и очакваните резултати;
 • Организирана беше и проведена на 09.09.2009 г. първата конференция по проекта. Във връзка с нея беше изработен 1 бр. банер;
 • Изработени са 50 бр. брошури и 10 бр. плакати за проекта.

На интернет страницата на Община Троян се поддържа раздел Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който предоставя информация за хода на изпълнение, както на настоящия проект, така и за останалите два проекта изпълнявани по програмата от Община Троян.

Последна промяна: 16:36, 6 Ноември 2020
Разглеждания: 414

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook