Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 930 от 02.07.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.800.32, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 930/02.07.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I.1. от 11.03.2021 г. на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч, Становище № 5397(1) от 12.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 7 от Протокол № 11/16.06.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с входящ № ГА-13-25/26.03.2021 г. от Владимир Иванов Аджамов,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Стойченски рът“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и обособяване на зона за застрояване, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

вр. и. д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 868/29.06.2021 г. на Кмета на Община Троян)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 17:32, 14 Март 2024
Разглеждания: 424

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook