Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 820 от 06.07.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП - ПЗ на имоти 73198.515.312, 73198.515.397 и 73198.515.398, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 820 / 06.07.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 5 от Протокол № 12/15.06.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-38/26.04.2022 г. от Христо Минков Маринов,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), заедно с приложени схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на поземлени имоти с идентификатори 73198.515.312, 73198.515.397 и 73198.515.398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, махала „Цоневска“, с цел обединяването им в нов поземлен имот с проектен идентификатор 73198.515.406 с отреждане „За ниско жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 400

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook