Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 796 от 01.07.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.14, местн. Телчерево, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 796 / 01.07.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, писмо с Изх. № 5409(1)/23.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 26 от Протокол № 2/02.02.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-78/15.10.2021 г. от Петкана Емилянова, Добромир Емилиянов и Нина Иванова,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) заедно с приложена схема за техническата инфраструктура (Електрозахранване) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 451

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook