Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 765 от 23.06.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.800.92, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 765 / 23.06.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, писмо с Изх.     № 7287(1)/17.01.2022 г. на РИОСВ – Плевен, писмо с Изх. № РД-259-3/10.02.22 г. на РЗИ – Ловеч, Решение № 2 от Протокол № 9/19.05.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-13/22.02.2022 г. от Пламен Георгиев Петров,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) заедно с приложена схема за техническата инфраструктура (ВиК) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Стойченски рът“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

в.и.д. Кмет на община Троян

(съгласно Зап. № 731/14.06.2022 г. на Кмета на община Троян)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:20, 30 Юни 2022
Разглеждания: 255

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook