Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 755/09.06.2023 г. на Кмета на общ. Троян за одобряване на ПУП – ПРЗ на парцели III-1843,1844 и XXIV-1842, кв. 89, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 755 / 09.06.2023 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 8 от Протокол № 11/17.05.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с вх. № ГА-13-36/22.03.2023 г. от Цветан Петков Шошков и Петко Марков Шошков,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел III-1843,1844 (поземлени имоти с идентификатори 73198.505.556 и 73198.505.224 по КККР на гр. Троян) и парцел XXIV-1842 (поземлен имот с идентификатор 73198.505.191) в квартал 89 по регулационния план на I и II микрорайон на гр. Троян с цел обособяване по имотни граници на УПИ III-556 – „За ниско жилищно застрояване“, УПИ IV-224 – „За ниско жилищно застрояване“ и УПИ XXIV-191 – „За ниско жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свързано и свързано в два съседни имота. Дълбочината на свързаното застрояване на южната граница на УПИ IV-224 се намалява да отстои на минимум 5 м от дъното на имота. Корекцията на застрояването се нанася служебно в зелено.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. БИСТРА ЧОЛАКОВА

и.д. Кмет на община Троян

съгл. Заповед № 712/02.06.2023 г.

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 238

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook