Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 692 от 20.05.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ VIII-29 и IX-32, кв. 215, гр. Троян - кв. „Велчевско“

ЗАПОВЕД

№ 692 / 20.05.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение   № 2 от Протокол № 7/21.04.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-10/02.02.2021 г. от Рена Стефанова Петрова,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на парцел I „За обществено хранене, ресторант, аперитив, закусвалня, сладкарница и обществена кухня“ в строителен квартал 217 по плана на град Троян – кв. „Велчевско“ (поземлени имоти с идентификатори 73198.501.29 и 73198.501.32 по кадастралната карта на град Троян), с цел урегулиране по имотни граници и отреждане на УПИ VIII-29 „За жилищно застрояване, търговия и обществено обслужване“, УПИ IX-32 „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ в квартал 215 по плана на град Троян – кв. „Велчевско“ и промяна на устройствената зона на Смесена устройствена зона (Соп), като се закриват квартал 217 и пешеходно преминаване между двата квартала, при обособена устройствена зона – „Соп“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 17:27, 14 Март 2024
Разглеждания: 471

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook