Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 686 от 19.05.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ X-303 и XI-304, кв. 28, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 686 / 19.05.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 8/12.05.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-18/11.03.2021 г. от „СТОЕВИ МУЛТИГРУП“ ЕООД и „ТРОЯАВТО“ ЕООД,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на урегулирани поземлени имоти (УПИ) Х, ХI и ХII с отреждане „За обществено обслужване“, попадащи в      кв. 28 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.509.303 и 73198.509.304 по кадастралната карта на град Троян), с цел обособяване на УПИ X-303 и XI-304, като се запазва отреждането „За обществено обслужване“, при обособена устройствена зона – „Оо“ с показатели: плътност на застрояване – до 50 %; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 17:27, 14 Март 2024
Разглеждания: 403

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook