Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 555 от 15.04.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ VIII, X-1811, XX-2414 и XXIII, кв. 88, гр. Троян

ЗАПОВЕД

555 / 15.04.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 2 от Протокол № 4/04.03.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-13/08.02.2021 г. от Община Троян,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII „За обществено обслужване и база за отдих“, X-1811, XX-2414 и XXIII „За обществено обслужване“ (съответно поземлени имоти с идентификатори 73198.505.135, 73198.505.182, 73198.505.235 и 73198.505.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян), квартал 88 по плана на I и II микрорайон – град Троян, с цел обединяване на УПИ VIII и XXIII в новообoсобен УПИ VIII-540 „За обществено обслужване, отдих, спорт и трафопост“, както и урегулиране на нови УПИ X-182,541 и УПИ XX-235 по имотни граници, като запазват отреждането си за малкоетажно жилищно застрояване („Жм“), при обособени устройствени зони:

Оо“ за УПИ VІІІ-540 с устройствени показатели: плътност на застрояване до 70 %; коефициент на интензивност до 2,0; минимална озеленена площ 20 %; застрояване свободно;

Жм“ за УПИ X-182,541 и XX-235  с устройствени показатели: плътност на застрояване до 60 %; коефициент на интензивност до 1,2; минимална озеленена площ 40 %; застрояване свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 17:19, 14 Март 2024
Разглеждания: 396

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook