Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 555 от 04.05.2023 г. на Кмета на общ. Троян за одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.6.17, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 555 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 4 от Протокол № 6/06.03.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с вх. № ГА-13-108/23.12.2022 г. от Стойчо Е. Георгиев,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.6.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност Дългата поляна, с цел промяна на предназначението на имота и отреждане „За ФЕЦ“, при обособена устройствена зона – „Терени със смесени обслужващо-производствени функции (Смф) – проект“ с показатели: плътност на застрояване – до 50 %; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ – 30 %; застрояване – свободно, при следните задължителни указания:

  • Предложеното ел. захранване, съгласувано от електроразпределителното дружество, е предмет и следва да се процедира по искане на Възложителя като отделен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
  • Настоящият ПУП – ПЗ не предвижда ВиК захранване на имота поради спецификата на инвестиционното намерение. При необходимост Възложителят се задължава да проектира и изгради такова за собствена сметка;
  • Транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя;
  • По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 246

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook