Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 523 от 04.05.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот с идентификатор 73198.800.105 по КККР на гр. Троян

 

З А П О В Е Д

№ 523 / 04.05.2022 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Писмо с Изх.      № 6151(1)/29.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 4 от Протокол № 5/16.03.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-6/15.02.2022 г. от Тони Пеев Топчийски,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Стойченски рът“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

 

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 459

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook