Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 453 от 19.04.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на поземлен имот 73198.501.693, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 453 / 19.04.2022 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 12 от Протокол № 2/03.02.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-71/21.12.2020 г. от Весела Илиянова Колева,

О Д О Б Р Я В А М :

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) на терен „За озеленяване“ и улица с осови точки (о.т.) 8-7-6 по регулационния план на гр. Троян, с цел обособяване на нов УПИ III-693 „За жилищно застрояване“ (поземлен имот с идентификатор 73198.501.693 и поземлени имоти с проектни идентификатори 73198.501.8637 и 73198.501.8638 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян) със зона за застрояване в кв. 2 по регулационния план на микрорайон „Север“ на гр. Троян, като улица с о.т. 8-7-6 се променя в улица с о.т. 8-2292-2293-2294-2295, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 318

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook