Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 38 от 14.01.2022 г. на Кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на поземлен имот 73198.65.113, гр. Троян, местност „Лъкарица“

ЗАПОВЕД

№ 38 / 14.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение   № ПО-10-6, т. I.4 от 07.10.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч, Становище Изх. № 4023(1)/22.07.2020 г. на РИОСВ – гр. Плевен, Решение № 5 от Протокол № 24 от 15.12.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-83/29.10.2021 г. от Мирослав М. Рашков,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) заедно с приложена схема за техническа инфраструктура (ВиК) на поземлен имот с идентификатор 73198.65.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Лъкарица“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 339

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook