Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 371 от 05.03.2021 г. на кмета на Община Троян

ЗАПОВЕД

№ 371 / 05.03.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ – 22/26.11.2020 г. на КЗЗ към МЗХГ – София, Становище № 377(1)/10.02.2020 г. на РИОСВ – Плевен, Становище Изх. № РД-259-27/23.07.2020 г. на РЗИ гр. Ловеч, Становище Изх. № 94-00-242/14.08.2020 г. на Областно пътно управление – Ловеч, Становище Рег. № 906000-6613/28.07.2020 г. на Областна дирекция на МВР – Ловеч, Решение № 13 от Протокол № 2/03.02.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-1/11.01.2021 г. от Делян Ст. Стоев,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) и Комуникационно-транспортен план (КТП), на поземлен имот с идентификатор 73198.70.23 по кадастралната карта на град Троян, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-23 „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв. 426 по регулационния план на квартал „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян, при обособена устройствена зона - Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Приложеният проект и КТП са неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 422

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook