Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 36 от 11.01.2022 г. на Кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на поземлен имот 73198.451.70, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 36 / 11.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 23/01.12.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-67/27.09.2021 г. от Георги Иванов Радковски и Пламена Григорова Василковска-Радковска,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на парцел I-12 „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м с цел обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-70 „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м (поземлен имот с идентификатор 73198.451.70 по кадастралната карта на град Троян, местност „Пречника“), при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно. За поземлен имот с идентификатор 73198.451.37 по кадастралната карта на град Троян се обособява УПИ III-37 с отреждане „За техническа инфраструктура“.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 362

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook