Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 327 от 02.03.2021 г. на кмета на Община Троян

ЗАПОВЕД

№ 327/02.03.2021 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 7 от Протокол № 1/13.01.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-58/23.09.2020 г. от Евгения К. Найденова и Николай В. Найденов,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел II „За търговски магазини“, урегулиран поземлен имот (УПИ) III-244,248 и УПИ V-240 в квартал 12 по регулационния план на квартал „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.508.240, 73198.508.241, 73198.508.242, 73198.508.243, 73198.508.244 и 73198.508.248  по  кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян), като се обособяват нови УПИ ІІІ-464 „За обществено обслужване и производствена дейност“, V-462 „За жилищно застрояване“ и VІ-463 „За обществено обслужване и производствена дейност“, при обособена устройствена зонаСоп“ за УПИ ІІІ-464 и VІ-463 и Жм“ за УПИ V-462,  с показатели: плътност на застрояване до 60 %; коефициент на интензивност до 1,2; минимална озеленена площ 40 %; застрояване свързано за УПИ ІІІ-464 и VІ-463 и свободно за УПИ V-462.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 17:11, 14 Март 2024
Разглеждания: 394

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook