Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 296 от 18.03.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПРЗ за ЧИПР на парцел I-719, кв. 33, мах. „Калчевска“, гр. Троян

 

 

З А П О В Е Д

№ 296 / 18.03.2022 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 8 от Протокол № 4/02.03.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-90/13.12.2021 г. от Тихомир Минчев Босев,

 

О Д О Б Р Я В А М

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация (ПУП – ПРЗ за ЧИПР) на парцел I-719 в квартал 33 по плана на махала „Калчевска“ на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.517.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), с цел обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-300 с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА     /П/

Кмет на община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 269

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook