Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 184 от 16.02.2023 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на УПИ VII-692 и VIII-693, кв. 191, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 184 / 16.02.2023 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 3/08.02.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-22/21.05.2020 г. от Минко Стефанов Донковски и Полина Веселинова Иванова,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ), заедно с приложени схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на УПИ VII-692 „За жилищно застрояване“ и УПИ VIII-693 (поземлени имоти с идентификатори 73198.506.692 и  73198.506.693), квартал 191 по плана на гр. Троян, като се обособява УПИ VIII-544-„За жилищно застрояване“ с височина до 10 м (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.506.544), при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА     (П)

Кмет на община Троян

 

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 320

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook