Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1722 от 14.12.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП - ПЗ за поземлен имот 73198.102.99, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 1722/ 14.12.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-3, т. I.2 от 21.05.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч, Становище Изх. № 6530(1)/25.11.2020 г. на РИОСВ – гр. Плевен, Здравно заключение Изх. № РД-259-19/29.03.2021 г. на Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч, Решение № 3 от Протокол № 23/01.12.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-39/10.06.2021 г. от Христо Д. Христов и Соня А. Христова,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на поземлен имот с идентификатор 73198.102.99 по кадастралната карта на град Троян, местност „Кравая“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м, при обособена устройствена зона - „Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА         /П/

Вр.и.д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1707/13.12.2021 г.

на Кмета на Община Троян)

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 394

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook