Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1524 от 16.11.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 73198.70.120 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 1524 / 16.11.2022 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 19/19.10.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-84/20.09.2022 г. от Галя Антонова Стаевска,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.70.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян с цел промяна на предназначението на имота, като се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-120 с отреждане „За ниско жилищно застрояване“ в квартал 426 по плана на гр. Троян, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявле-нието чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА     /П/

Кмет на община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 627

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook