Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1380 от 07.10.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИРП на парцели I-315, II и Х, кв. 10, кв. „Кнежки лъг и Василевско“, гр. Троян

 

З А П О В Е Д

№ 1380/07.10.2021 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 16/01.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-51/29.07.2021 г. от Радка Славкова Цачева,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцели I-315, II „За детска градина“ и Х „За здравен дом“ в квартал 10 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян, като се обособяват парцел I-249 (поземлен имот с идентификатор 73198.508.249 по кадастралната карта на град Троян) и урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-251 (поземлени имоти с идентификатор 73198.508.251 и проектен идентификатор 73198.508.478) с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и зона за застрояване, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ –  40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА     /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 345

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook