Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1379 от 07.10.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ ХХІХ-455, кв. 98, I и II микрорайон, гр. Троян

 

З А П О В Е Д

№ 1379/07.10.2021 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 16/01.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-50/28.07.2021 г. от Деница Данева Христова и Николай Коев Коев,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІХ-455 „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м в квартал 98 по регулационния план на I и II микрорайон на град Троян, с цел промяна границите на УПИ ХХІХ-455 (поземлен имот с идентификатор 73198.505.455 и поземлен имот с проектен идентификатор 73198.505.590 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян) и зоната му на застрояване, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 317

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook