Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1247 от 16.09.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.517.260 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 1247 / 16.09.2022 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 9 от Протокол № 15/10.08.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-58/20.06.2022 г. от Георги Петков Димитров,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ), заедно с приложени схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на поземлен имот с идентификатор 73198.517.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, като имотът се включва в регулационните граници и се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-260 с отреждане „За ниско жилищно застрояване“ в квартал 33 по плана на мах. „Калчевска“ на гр. Троян, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Координати на точките в Координатна система БГС 2005, с които се променя границата на населеното място:

№                 X                         Y

 1          4750188.18          439644.80

 2          4750195.94          439654.51

 3          4750167.38          439676.11

 4          4750162.93          439663.54

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

и.д. Кмет на община Троян

(съгласно Зап. № 1200/12.09.2022 г.

на Кмета на община Троян)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 570

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook