Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 117 от 04.02.2022 г. на Кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот 73198.511.598, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 117 / 04.02.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение   № 4 от Протокол № 24/15.12.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-81/19.10.2021 г. от „МИЦОВИ ТРАНС“ ЕООД,

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), заедно с приложени схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-5300 „За производствена, складова и обслужващи дейности“ и УПИ III-5300 „За производствена, складова и обслужващи дейности“ в квартал 333 по плана на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.511.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), като двата се обединяват в нов УПИ I-598 с отреждане „За производствена, складова и обслужващи дейности“, при обособена устройствена зона – „Пп“ с показатели: плътност на застрояване – до 80 %; коефициент на интензивност – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 345

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook