Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1076 от 04.08.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.70.28, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 1076/04.08.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Решение  № КЗЗ – 09/14.04.2021 г., т. I. 4. на Комисия за земеделските земи към МЗХГ, Становище с Изх. № РД-259-29/23.07.2020 г. на РЗИ – гр. Ловеч, Становище Изх. № 6586(1)/19.12.2019 г. на РИОСВ – гр. Плевен, Становище с Изх. № 53-00-457/12.08.2020 г. на ОПУ – гр. Ловеч, Становище с Рег. № 906000-6608/28.07.2020 г. на ОД на МВР – гр. Ловеч, Решение № 2 от Протокол № 13/21.07.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-31/28.04.2021 г. от ЕТ „Авторемонт – Георги Дончев“,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), към който е приложен комуникационно-транспортен план, на поземлен имот с идентификатор 73198.70.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване“, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА      /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 408

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook