Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1075 от 04.08.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имоти 73198.413.1 и 73198.413.2, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 1075/04.08.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Становище       № 7333(1)/13.01.2021 г. на РИОСВ – гр. Плевен, Решение № ПО-10-1/04.02.2021 г. на ОД „Земеделие“ – гр. Ловеч, Решение № 1 от Протокол № 13/21.07.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-16/16.02.2021 г. от Боян Ц. Кацаров и Димитрина Н. Кацарова,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор 73198.413.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Дачевското“, като се премахва урегулиран поземлен имот (УПИ) I-35, с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 73198.413.1 от земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м, заедно с приложената схема за техническата инфраструктура (ВиК), при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свързано в два съседни имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА      /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 430

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook