Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1065 от 04.08.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ, като част от КПИИ, на имот 73198.518.55, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 1065/04.08.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 12/07.07.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-44/06.07.2021 г. от Ивайло П. Адърски,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), като част от Комплексен проект за инвестициона инициатива (КПИИ), на поземлен имот с идентификатор 73198.518.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, кв. „Балкан“, с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и обособяване на зона за застрояване, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА      /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 468

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook