Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 103 от 02.02.2023 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцели X и XI, кв. 233, гр. Троян

З А П О В Е Д

№ 103 / 02.02.2023 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 6 от Протокол № 2/18.01.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-106/14.12.2022 г. от ЕТ „ПОЛИНА – НАДА НАЧЕВСКА“,

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцели Х-„За търговия и услуги“ и ХI-„За обществено обслужване“ (поземлени имоти с идентификатори 73198.501.8595 и 73198.501.8596 по КККР на гр. Троян) в кв. 233 по регулационния план на микрорайон „Север“ на гр. Троян, като се обособява УПИ Х-8650-„За обществено обслужване“ (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.501.8650), при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свързано в два съседни имота. Променят се и границите на УПИ VIII-„За озеленяване“.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

и.д. Кмет на община Троян

(съгласно Зап. № 91/30.01.2023 г.

на Кмета на община Троян)

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 224

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook