Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведонление до Алил Коджахасанов за начало на производство по реда на чл.26 от АПК съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост

ДО АЛИЛ КОДЖАХАСАНОВ

ГР. ТРОЯН

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

На 11.05.2021 год., по повод постъпил сигнал в община Троян, е извършена проверка от служители на Общинска администрация на поземлен имот с идентификатор 03558.411.9 по Кадастралната карта /КК/ на с. Белиш, общ. Троян, при която е констатирано следното:

Поземлен имот с идентификатор 03558.411.9 е общинска публична собственост, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш.

В южната част от същият имот е констатирана един брой лодка, закрепена върху преместваема конструкция, а зад нея е разположена стара дървена постройка. Същите възпрепятстват ползването на пътя и достъпа до имотите с които граничи той.

В тази връзка следва, в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на настоящето обявление, да освободите частта от имот с идентификатор 03558.411.9, като премахнете лодката и постройката до нея.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за  изземване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр. Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на: Алил Коджахасанов с  ЕГН:310525**** и постоянен адрес в гр. Троян, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладения поземлен имот и на интернет страницата на община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА     /П/

Кмет на Община Троян

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 14:51, 18 Май 2021
Разглеждания: 446

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook