Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Татян Балевски от гр. Пловдив

ДО

ТАТЯН БАЛЕВСКИ

ГР.  ПЛОВДИВ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

По повод постъпили в Община Троян жалби с вх. №Ж-РД-102/17.10.2022 г. и №Ж-РД-106/24.10.2022 г., касаещи положени канализационни тръби в общински имот в мах. „Длъжковска“, е извършен оглед на място от служители на Общинска администрация, при който е констатирано следното:

По данни от КККР на с. Горно Трапе, поземлен имот с идентификатор 16986.502.45 е собственост на Татян Балевски и Владимир Балевски. При огледа на същия имот е присъствала майката на собствениците – Пенка Балевска.

В северната част на имота, до западната фасада на жилищна сграда с идентификатор 16986.502.45.1, в близост до входа на имота, е констатирана септична яма. Видно, от ямата в посока север към улицата и покрай нея е прокопан участък с приблизителни размери ширина 0.40м и дължина 15м. Прокопаният участък попада в имот с идентификатор 16986.502.40, който е общинска собственост, с начин на трайно ползване – „За второстепенна улица“. Във въпросния участък са положени от Вас канализационни тръби, което е потвърдено на място от Вашата майка (Вие също сте го потвърдили при телефонен разговор).

С прокарването на такъв вид съоръжение неправомерно е завзета част от общинския имот.

В тази връзка следва в срок от 10 дни, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, да освободите частта от имот с идентификатор 16986.502.40, като премахнете канализационните тръби.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за  изземване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр. Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на: Татян Балевски с  ЕГН:620329**** и постоянен адрес в гр. Пловдив, да се постави на информационното табло на община Троян и на интернет страницата на община Троян.

 

 

С уважение,

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА         /П/

Кмет на Община Троян

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

Последна промяна: 09:53, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 335

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook