Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

ДО

НИКОЛАЙ ПЕТЕЛЕВ

ГР. ТРОЯН

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

По повод реализация на обект „Изграждане на част от ул. „Мир“ от ОТ1122 до ОТ1588 с подземна и надземна инфраструктура - Етапно строителство“ при извършен оглед на място от служители на общинска администрация е установено следното:

Поземлен имот с идентификатор 73198.505.286 по кадастралната карта на гр. Троян е общинска публична собственост, с начин на трайно ползване – „За второстепенна улица“.

В северозападната част на същият имот е констатиран гараж с приблизителни размери 5.00м./3.50м., за който е установено, че е Ваша собственост.

В тази връзка следва, в срок от 10 – дни, считано от датата на получаване на настоящето уведомление да освободите заетата част от горецитирания имот, като премахнете постройката – гараж.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление по смисъла на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за откриване на производство за издаване на заповед по чл. 65 от Закона за общинската собственост за принудително изземване на неправомерно завладяната част от имота, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр. Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Николай Петелев, с ЕГН:550825**** с постоянен адрес в гр. Троян, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладеният поземлен имот и на интернет страницата на община Троян.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д. Кмет, съгласно Заповед № 351 от 23.03.2023 г.

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Последна промяна: 16:32, 4 Април 2023
Разглеждания: 256

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook