Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за водовземане от минерална вода находище "Шипково"

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, във връзка с постъпило в Община Троян Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж №Л-1, находище на минерална вода „Шипково“ изключителна държавна собственост, предоставено на Община Троян за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.61/2010 г.) придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за водите данни и документи, писмо от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с вх. №ОСИ-03-06-2-(7)/31.03.2023  г. при Община Троян и Решение №1007/29.06.2023 г. на Общински съвет - Троян

 

СЪОБЩАВА:

1. Цел на заявеното използване на водите: Други цели (отдих).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Находище на минерална вода „Шипково” - № 97 по приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: 

Сондаж № Л-2

Дълбочина - 433,50 м. Конструкцията на съоръжението е следната: от 0,00 до 8,20 м – сондирано с диаметър Æ170 мм и инсталиране на кондукторна колона, циментирана до устието, Æ168 мм; от 0,0 до 145,0 м – сондиране с диаметър Æ150 мм и монтиране на техническа колона Æ145 мм; сондиране на интервала от 145,0 м до 433,50 м с диаметър Æ130 мм и оставен на открит ствол.

Сондаж №Л-2 се намира в общо помещение със сондаж №Л-1. Помещението е с размери 3,50 х 6,80 м и височина 2,18 м.

Експлоатацията на сондажа се извършва на самоизлив.

Устието е оборудвано с централен спирателен кран ф 150 мм. Самото присъединяване ще се извърши като на съществуващото двуфланшово стоманено парче ф150 мм, монтирано на довеждаща система на сондажа след двата спирателни крана ще се завари стоманен щуцер ф2", който ще бъде начало на сградното водопроводно отклонение. Водопроводното отклонение е предвидено да се извърши с полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф63 мм PN16 атм. съединени с челна заварка. На водопроводното  отклонение ще се конструира водомерния възел, включващ: спирателен кран ф2"; филтър ф2"; водомер ф2"; прави участъци преди и след водомера с дължина L =25 см; възвратна клапа ф2" и спирателен кран с изпразнител ф2". Водопроводното отклонение ще се изведе от западната страна на помещението. Водопровода ще премине по траншеен изкоп с минимална дълбочина 1,20 м. със следните параметри: L (дължина) = 100,38 м и ф = 63 мм. Трасето на водопровода не трябва да засяга трайни насаждения. Водопровода за минерална вода следва да достигне до обекта на водоснабдяване  - басейн към кафе – аператив „Балкански“, попадащ в имот с идентификатор 83212.501.1611 по кадастралната карта на с. Шипково. Контролен водомер в ще бъде монтиран в шахта в гореописания имот.

Геодезически координати в с-ма 1970 г.

Х  4661185.497          Y 8606390.212

Географски координати в с-ма WGS 84

N 42°52'44.7"            E  24°32'16.3"

Надморска височина в Балтийска височинна система

Н= 696,807 м (терен)  Н= 626 м (устие)

4. Обект на водоснабдяване: Плувен басейн към Кафе-аператив „Балкански“, попадащ в ПИ 83212.501.1611 по кадастралната карта на с. Шипково, собственост на Боян Кр. Балкански, съгласно два броя Нотариални актове.

5. Проектни параметри на използването: 

Средноденонощен дебит: 1,7 л/сек.

Сезонен воден обем през периода 01.юни – 31 август: 1762 куб.м/годишно

Годишен воден обем през периода 01.юни – 31 август: 1762 куб.м/годишно

Допустимо понижение: Експлоатационното водно ниво да не се снижава под кота +728,75 м.

6. Температура на водата: 29.5 о С

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

  • Да се монтира водомерното устройство за измерване на ползваните водни количества в шахта в северната част на имота в който е обекта на водоснабдяване.
  • Да подържа в наличност резервен водомер.
  • Да се извършва ежемесечно през разрешения период на черпене измерване на ползваните водни обеми и температурата на водата.
  • Данните от наблюденията да се вписват в дневник.
  • Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.
  • Да не препятства черпенето на минерална вода от сондаж №Л-2 по други разрешени водовземания от него.
  • Да се заплаща такса водовземане за разрешените водни количества от  сондажа.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 09:04, 13 Юли 2023
Разглеждания: 219

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook