Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите относно инициатива на „ЕГИДА 1“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

кметът на Община Троян ОБЯВЯВА:

инициатива на „ЕГИДА 1“ ЕООД, гр. Троян, ул. „Мизия“ №11

за водовземане на воден обект – язовир “Ледево”,

1. Цел на заявеното използване:

Водовземане за самостоятелно водоснабдяване на животновъден обект (кравеферма) в сграда с идентификатор 12108.503.12.2  по КККР на с. Врабево, местност Горен Парезлик

2. Воден обект и код на водното тяло– предмет на използването

Язовир “Ледево”, с. Врабево, община Троян, област Ловеч

BG1YN400R1531

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземането ще се извършва чрез съществуващ водопровод ф400 собственост на Кооперация „Зора“                          с. Врабево.

4. Място на водовземане:

Изходната шахта на основния изпускател на язовир „Ледево“, попадаща в ПИ 121080.332.6. по КККР на с. Врабево с географски координати : 

N42°59' 37,65”, E 24°46' 50.122”

5. Място на използване на водите, населено място:

Животновъден обект (кравеферма) в сграда с идентификатор 12108.503.12.2  по КККР на с. Врабево, местност Горен Парезлик.

6. Проектни параметри на използването :

Лимит на ползваната вода – 4380 м3 годишно , 12 м3 дневно.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри  - разрешено водно количество и при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.

 

 

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект.

 3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:

3.1. Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

3.2. Да се вземат водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата на водите във водния обект, съгласно изискванията на Наредба №1/29.04.2011 г. за мониторинг на водите. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и Община Троян.

4. Задължения за плащане на такси и индивидуални показатели за определяне на такса за право на използване на водите:

4.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, бук. „а” и ал.6 от Закона за водите за правото на водовземане се заплаща такса на база ползваното водно количество;

4.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, представят в информация за изчисляване на дължимите такси по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите;

4.3. Внася определената такса, след потвърждаването им с писмо от кмета на Община Троян;        

4.4. Таксата за водовземане се заплаща на Община Троян не  по-късно от 31 март на следващата година, като в  платежния документ задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът, за който се внася таксата, основанието за плащане.

4.5. При всяко плащане, копие от платежния документ се изпраща на Община Троян;

5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваната вода и действия при повреда на измервателното устройство:

5.1. Да монтира водомер на отклонението от довеждащата тръба в шахта с координати: N42°59'28,59”, E 24°48'09.53”, отговарящ на Закона за измерванията измервателни устройства за измерване на ползваните водни обеми;

5.2. Да се уведоми чрез Община Троян, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен  своевременно за датата на монтиране на измервателното устройство.

5.3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното;

5.4. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен незабавно писмено да уведоми контролиращите органи относно датата на установяване на неизправността;

5.5. Да впише в дневника за измерване на водните количества дата и часа на повредата;

5.5.  В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водовземане на база на пропускателната способност на съоръжението, на което е монтирано измервателното устройство за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен  - от последната проверка на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и/или Община Троян до момента на възстановяване на изправността.

6. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, с копие до Община Троян годишен доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок  до 31 март на следващата отчетна година.

7. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращият орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

8. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

8. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Община Троян, гр. Троян,

площад “Възраждане”  №1

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 11:27, 15 Януари 2024
Разглеждания: 183

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook