Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до Венелин Ненов относно Обявление № Об-ТСУ-КР-79 от 22.07.2021г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Венелин * Ненов с адрес: гр. София, ******, собственик на имот с идентификатор 21590.500.29 по кадастралната карта на с. Добродан – мест. „Горната мера“.

 

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-79

гр. Троян, 22.07.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 996/15.07.2021 г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на Застроително-регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на квартал 37 по плана на село Добродан, община Троян.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 14.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров                   /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:23, 30 Юли 2021
Разглеждания: 390

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook