Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Цено Вл. Галчев от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

Цено * Галчев, адрес: гр. София ********, собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.800.33 по кадастралната карта на град Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-72

гр. Троян, 05.07.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че със Заповед № 930/02.07.2021 г. на Kмета на Община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Стойченски рът“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и обособяване на зона за застрояване.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 09:37, 3 Август 2021
Разглеждания: 427

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook