Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Светлана Павловна Кузминова-Петрова, живуща в Испания и Петър Петков Стаев от гр. Стара Загора

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Светлана * Кузминова-Петрова, настоящ адрес: Испания ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.800.91 по кадастралната карта на град Троян.
  2. Петър * Стаев, настоящ адрес: гр. Стара Загора ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.800.93 по кадастралната карта на град Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-130

гр. Троян, 30.06.2022 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 765/23.06.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) заедно с приложена схема за техническата инфраструктура (ВиК) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Стойченски рът“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:15, 30 Юни 2022
Разглеждания: 391

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook