Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стефка Пидева с настоящ адрес Испания

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на осно-вание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Стефка * Пидева, постоянен адрес: гр. Троян ********, настоящ адрес: Испания, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.508.276 по кадастрал-ната карта на гр. Троян.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-158

гр. Троян, 22.12.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, че със Заповед № 1749/21.12.2021 г. на Кмета на Община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП), заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на улица с осови точки (о.т.) 27-122-29-30 и парцел III „За стадион и други спортни съоръжения“ в кв. 10 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.508.277 и 73198.508.399 по кадастралната карта и кадас-тралните регистри на град Троян), с цел образуване на улицa с о.т. 2310-2311-2312-2313-2314-29-30, като се премахват о.т. 27 и о.т. 122 и обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-277 с отреждане „За производствени и складови дейности“, а УПИ III и XIV с отреждане „За стадион и други спортни съоръжения“.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получа-ване на обявлението, чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изти-чане на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на интернет стра-ницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ   /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 10:41, 10 Януари 2022
Разглеждания: 362

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook