Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стефка Пидева от гр. Троян, с настоящ адрес в Испания

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Стефка * Пидева, постоянен адрес: гр. Троян ********, настоящ адрес: Испания, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.508.276 по кадастралната карта на гр. Троян.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-33

гр. Троян, 06.04.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел III „За стадион и други спортни съоръжения“ в кв. 10 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.508.277 по кадас-тралната карта на град Троян), с цел обособяване на УПИ XIII-277 с отреждане „За производствени и складови дейности“, а УПИ III и XIV с отреждане „За стадион и други спортни съоръжения“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30, от 9 до 12 ч.,  служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:22, 8 Април 2021
Разглеждания: 466

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook