Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Руслана П. Анастасова от гр. Костинброд

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

Руслана ****** Анастасова, адрес: гр. Костинброд ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.501.32 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-52

гр. Троян, 21.05.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 692 от 20.05.2021 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на парцел I „За обществено хранене, ресторант, аперитив, закусвалня, сладкарница и обществена кухня“ в строителен кв. 217 по плана на гр. Троян – кв. „Велчевско“ (поземлени имоти с идентификатори 73198.501.29 и 73198.501.32 по кадастралната карта на град Троян), с цел урегулиране по имотни граници и отреждане на УПИ VIII-29 „За жилищно застрояване, търговия и обществено обслужване“, УПИ IX-32 „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв. 215 по плана на град Троян – кв. „Велчевско“ и промяна на устройствената зона на Смесена устройствена зона (Соп), като се закриват кв. 217 и пешеходно преминаване между двата квартала.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд – Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30, от 9 до 12 ч.,    служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* – данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 13:59, 22 Юни 2021
Разглеждания: 408

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook