Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Румяна Кралева и Тодор Багаров от гр. София

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Румяна * Кралева, адрес: гр. София ********, наследник на част от поземлени имоти с идентификатори 73198.517.191 и 73198.517.262 по кадастралната карта на град Троян;
  2. Тодор * Багаров, адрес: гр. София ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.517.192 по кадастралната карта на град Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-44

гр. Троян, 21.03.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 296/18.03.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация (ПУП – ПРЗ за ЧИПР) на парцел I-719 в квартал 33 по плана на махала „Калчевска“ на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.517.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), с цел обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-300 с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 10:04, 18 Април 2022
Разглеждания: 427

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook