Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Рена Петрова от гр. София и Деляна Димовска от гр. В. Търново

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на осно-вание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Рена * Петрова, адрес: гр. София ********, собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.501.29 по кадастралната карта на гр. Троян;
  2. Деляна * Димовска, адрес: гр. В. Търново ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.501.32 по кадастралната карта на гр. Троян:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-18

гр. Троян, 23.02.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на осно-вание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на парцел I “За обществено хранене, ресторант, аперитив, закусвалня, сладкарница и общес-твена кухня“ в строителен квартал 217 по плана на град Троян – квартал „Велчевско“ (имоти с идентификатори 73198.501.29 и 73198.501.32), с цел урегулиране по имотни граници и промяна на устройствената зона на Смесена устройствена зона (Соп), както и закриване на квартал 217 и отреждането на УПИ VIII-29 „За жилищно застрояване, търговия и обществено обслужване“ и УПИ IX-32 „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ в квартал 215 по плана на град Троян – квартал „Велчевско“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30, от 9 до 12 ч.,  служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:39, 2 Април 2021
Разглеждания: 422

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook