Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Полислава Бонева-Драгиева от гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на осно-вание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Полислава * Бонева-Драгиева, адрес: гр. София ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.451.15 по кадастралната карта на гр. Троян.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-124

гр. Троян, 16.11.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на осно-вание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за незе-меделски нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч., служ. тел. 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изти-чането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет стра-ницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ   /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 10:43, 10 Януари 2022
Разглеждания: 353

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook