Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до М. Станишева, М. Дилоян, М. Нунков, Е. Матева, ПИ ЕС ХОТЕЛИ ООД, Й. Коева, В. Петрова, Е. Стефанова, Л. Гласнов и Ф. Венер

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ:

  1. Мария * Станишева, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.28 по кадастралната карта на гр. Троян;
  2. Мишел * Дилоян, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.28 по кадастралната карта на гр. Троян;
  3. Минко * Нунков, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.32 по кадастралната карта на гр. Троян;
  4. Елмира * Матева, адрес: гр. Плевен, ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.140.34 по кадастралната карта на гр. Троян;
  5. „ПИ ЕС ХОТЕЛИ“ ООД, адрес: гр. София, ********, собственик на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на гр. Троян;
  6. Йоанна * Коева, адрес: гр. София, ********, собственик на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на гр. Троян;
  7. Весела * Петрова, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на гр. Троян;
  8. Евгения * Стефанова, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на гр. Троян;
  9. Лазар * Гласнов, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на гр. Троян;
  10. Филомена * Венер, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-82

гр. Троян, 03.05.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед 467 от 20.04.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) на поземлени имоти с идентификатори 73198.140.112, 73198.140.113, 73198.140.114 и 73198.140.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Капинчо“, с цел промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на имоти с идентификатори 73198.140.113, 73198.140.114 и 73198.140.115 и обединяването им в нов имот с проектен идентификатор 73198.140.116 с отреждане „За обществено обслужване“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 09:35, 10 Юни 2022
Разглеждания: 478

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook